(Tiếng Việt) “Rico Awards 2020” – Sự kiện nổi bật nhất mùa xuân 2020 của người Rico