(Tiếng Việt) BOM tham gia đào tạo về kỹ năng quản trị